29. 2. - 6. 3. 2004
Hraběšice u Šumperka

 Jeseníky

 

 

 

 

 

 Historie zimních táborů

Celotáborová hra:   Severní úplně polární, eskymácká republika

Něco z celotáborové hry:      

ÚSTAVA
SEVERNÍ, ÚPLNĚ POLÁRNÍ, ESKYMÁCKÉ REPUBLIKY

 HLAVA 1
Společenské zřízení

Článek 1.         Severní, úplně polární, eskymácká republika je demokratický stát eskymáků a eskymaček.

Článek 2.         Veškerá moc v SUPER patří eskymáckému lidu ledové pevniny i plovoucích ker, představovanému Velkou iglovou radou.

Článek 3.         Osobní vlastnictví v SUPER má buď formu státního vlastnictví (společný majetek všech eskymáků a eskymaček), nebo formu družstevně-kolchozního vlastnictví (vlastnictví jednotlivých eskymáckých kolchozů).

Článek 4.         Půda, kry, nerostné suroviny, vody, továrny, závody, lodní, podvodní, letecká a sáňková doprava, banky, telekomunikační prostředky, zemědělské, tuleňářské velkopodniky, stáda ledních medvědů, sbírka zmrzlých polárníků a základní bytový (iglový) fond jsou státním vlastnictvím, tj. společným majetkem všeho eskymáckého lidu.

Článek 5.         Podle zásady: „Nevadí, že nepracuje, hlavně že moc nejí!“ je práce v SUPER radostnou a milou  povinností a věcí osobní cti každého občana schopného práce. V SUPER je uskutečňována ledová zásada: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce a studených noh.“

 HLAVA 2

Státní zřízení

Článek 6.         Severní, úplně polární, eskymácká republika je spolkový stát, který je tvořen na základě dobrovolného sjednocení rovnoprávných republik na plovoucích krách a pevninské republiky Eskymákie.

Článek 7.         Každá plovoucí kra má svou ústavu, která přihlíží ke zvláštnostem plovoucí kry a je vypracovaná v úplné shodě s ústavou SUPER.

Článek 8.         Každá plovoucí kra má právo navazovat přímé styky s cizími státy, uzavírat s nimi smlouvy a jmenovat diplomatické zástupce.

Článek 9.         Každá plovoucí kra má svou bojovou jednotku cvičených mrožů.

Článek 10.       Do pravomoci SUPER patří přijímání nových plovoucích ker, schvalování hranic rybolovu, zahraniční obchod s rybím tukem a tuleními kožešinami, uzavírání a poskytování půjček, lední soud a zamrzlá banka, evidence ledniček a sporáků..

 

HLAVA 3
Nejvyšší orgány státní moci SUPER

 Článek 11.      Nejvyšším orgánem státní moci Super je Rada deseti zmrzlých, ve které má zastoupení každá ledová kra a republika Eskymákia. Volí se na tři polární dny a tři polární noci.

Článek 12.       Rada deseti zmrzlých se volí na dobu 4 zim nebo do první velké oblevy.

Článek 13.       Dojde-li k neshodě mezi členy Rady deseti zmrzlých, rozhoduje se velkou koulovačkou
                        před schůzovním iglú. Rozhodčím koulovačky je prezident SUPER.

Článek 14.       Pokud v sezóně umrzne víc než polovina ministrů vlády, vyhlásí prezident republiky nové volby.

 

 HLAVA 4
Základní práva a povinnosti eskymáků

 Článek 15.       Všichni eskymáci mají právo na práci, tj. právo na obdržení zaručeného zaměstnání a odměnu
                         za svou práci podle jejího množství a jakosti.

Článek 16.       Všichni eskymáci mají právo na odpočinek a teplé iglú.

Článek 17.       Všichni eskymáci mají právo na hmotné zaopatření ve stáří, jakož i pro případ nemoci a
                        invalidity. Toto právo je zajištěno bezplatnou lékařskou pomocí a rozsáhlou sítí lázeňských míst.

Článek 18.       Všichni eskymáci mají právo na vzdělání. Toto právo je zajištěno všeobecnou školní povinností,
                         bezplatným sedmidenním vyučováním v mateřském jazyce organizovaném na rodné plovoucí
                         kře.

Článek 19.       Eskymačky a eskymáci mají v SUPER stejná práva.

Článek 20.       Ve shodě se zájmy eskymáckého lidu a k upevnění ledového řádu se občanům SUPER
                         zaručuje svoboda slova, svoboda tisku, svoboda shromažďovací a svoboda pouličních
                         průvodů a vyjížděk na volné moře.

Článek 21.       Nedotknutelnost iglú a listovní tajemství jsou chráněny zákonem.

Článek 22.       Obrana vlasti i rodné plovoucí kry je svatou povinností každého eskymáka, občana SUPER.
                       Vlastizrada i zrada kry – porušení přísahy, přeběhnutí nebo přeplavání k nepříteli, poškození
                       vojenské moci státu a vyzvědačství – se trestá s veškerou přísností zákona jako nejtěžší zločin,
                       sebráním všech kožešin a vystrčením na mráz.

  HLAVA 5
Znak, vlajka, hlavní město

Článek 23.       Státní znak Severní, úplně polární, eskymácké republiky tvoří lední medvěd, iglú a eskymák na
                        bílém poli lemované nápisem:“Eskymáci na všech krách, spojte se!“ Nahoře je vločka.

Článek 24.      Státní vlajka Severní, úplně polární, eskymácké republiky má tvar trojúhelníku. Je z bílého
                       plátna s bílým nápisem a bílým obrazem Moby Dika a kapitána Igla, takže na ní není vlastně nic
                       vidět. Nepřátele si tedy budou myslet, že se stále vzdáváme a my přitom útočíme. V tom je
                       skrytá síla SUPER.

Článek 25.      Severní, úplně polární, republika nemá hlavní město. Podle výsledků voleb se prezident i vláda
                       stěhují na vítěznou plovoucí kru nebo do republiky Eskymákie.